Půjčovna vybavení

 

Zapůjčení lezeckého materiálu

Užívání vypůjčeného lezeckého materiálu je na vlastní nebezpečí a HK Ostaš nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem jím zapůjčeným lezeckým materiálem na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či jiných osobách po celou dobu nájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky. Nájemcem může být pouze osoba starší 15 let. Nájemce používá vypůjčený lezecký materiál, jehož převzetí potvrdil svým podpisem na příslušném dokladu o zapůjčení. Podmínkou pro zapůjčení je předložení dokladu totožnosti. Předání vypůjčeného lezeckého materiálu třetí osobě je zakázáno

Půjčovné

Půjčovné je splatné v den zapůjčení lezeckého materiálu. Půjčovné se řídí ceníkem uvedeným na této stránce níže. Při předčasném vrácení zapůjčeného předmětu nevzniká nájemci nárok na vrácení části půjčovného. Při překročení smluvené doby se nájemce zavazuje zaplatit dvojnásobek denního půjčovného za každý i započatý den prodlení s vrácením lezeckého materiálu.

Práva a povinnosti nájemce

Při převzetí zapůjčeného lezeckého materiálu je nájemce povinen přesvědčit se o jeho technickém stavu. Dále je povinností nájemce seznámit se s výpůjčním řádem a dodržovat jej. Před používáním zapůjčeného lezeckého materiálu se nájemce zavazuje seznámit se s jeho správným používáním. Nájemce ručí po dobu zápůjčky za vypůjčený lezecký materiál a jeho stav. Za opotřebení způsobené řádným užíváním nájemce neodpovídá. Nájemce je povinen lezecký materiál chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením. V případě poškození lezeckého materiálu neodpovídající přiměřenému opotřebení za dobu výpůjčky a v případě ztráty jakékoliv části vypůjčeného materiálu se nájemce zavazuje uhradit HK Ostaš aktuální pořizovací cenu poškozeného či ztraceného lezeckého materiálu, popř. skutečné náklady na jeho opravu. Zapůjčený lezecký materiál je před vrácením nutno očistit od hrubých nečistot. Pokud tomu tak není, účtuje HK Ostaš poplatek 100 Kč. Na zapůjčeném lezeckém materiálu je zakázáno provádět jakékoli změny a servis bez souhlasu HK Ostaš.

Výpůjční řád
MateriálPůjčovné / den
HKO 1-2 dny
Půjčovné / den
HKO 3-? dnů
Půjčovné / den
nečlen 1-? dnů
mačky staré10,-10,-20,-
mačky nové15,-12,-45,-
cepíny staré25,-23,-100,-
cepíny nové30,-28,-114,-
přilba6,-5,-18,-
set via ferrata9,-8,-32,-
friendy  4,511,-10,-40,-
friendy 4,010,-9,-36,-
friendy 3,09,-8,-32,-
friendy 2,08,-7,-28,-
friendy 1,07,-6,-24,-
friendy 0,56,-5,-22,-
friendy 0,46,-5,-22,-
friendy 0,756,-5,-22,-